Ouders en school

Ouders en school

Hulp van ouders 

De meeste ouders en verzorgers zullen regelmatig met hun kind over school praten, het kind stimuleren om zijn best te doen en indien mogelijk hulp te bieden bij het schoolwerk. Onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat uw kind mede door deze ondersteuning optimaal kan functioneren. Hiernaast is het mogelijk voor u als ouder om betrokken te zijn met de school van uw kind. Uw hulp wordt enorm gewaardeerd.

 Wij hopen elk schooljaar weer te mogen samenwerken met een groep actieve ouders die een bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen op onze school. Afhankelijk van de mogelijkheden en interesse van u als ouder, zijn er verschillende invullingen van uw bijdrage mogelijk. Door te helpen bij de activiteiten binnen school kunt u op een leuke manier in aanraking komen met de werkwijze van De Trinoom en kennismaken met leerkrachten, leerlingen en overige ouders.


Natuurlijk zijn er voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders binnen school wel afspraken. Deze hulp gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten of directie.

 Voor ouders die een actieve rol binnen de school willen, zijn er verschillende mogelijkheden:

-          Klassenouder
-          Hulpouders voor diverse activiteiten
-          Oudergeleding voor de MR

 

Klassenouders

In elke groep worden jaarlijks een of twee klassenouders aangesteld. Deze ouder regelt, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, allerlei zaken die van belang zijn voor de groep. Denk daarbij onder andere het regelen van ouderbegeleiding bij een excursie, het maken van materialen en het helpen bij bepaalde activiteiten in de groep.

Hulpouders 

 Behalve voor het organiseren van activiteiten zijn er ook veel hulpouders nodig voor de uitvoering hiervan. Denk hierbij aan de sportdag, het schoolfeest, de musical, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het schoolreisje en excursies zoals naar de kinderboerderij of musea. Bij veel van deze activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het beheren van de schoolbibliotheek, het verzorgen van de dieren en bij het koken.


MR                     

In de wet is de MR ingesteld waarin ouders in het formele besluitvormingsproces van de school participeren. Voor een basisschool is de Medezeggenschapsraad (MR) van groot belang. Via de MR kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. 

 Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. De MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en leerkrachten (de personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door ouders.  Hiervoor kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Ouders in de MR hebben op grond van de wet een zittingstermijn van maximaal drie jaar. Daarna kunnen zij zich, als zij dat willen, nog één keer opnieuw verkiesbaar stellen. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd samen met de personeelsgeleding. De directie is aanwezig op uitnodiging of verzoek. De notulen van de MR liggen bij de directie ter inzage.     

U kunt ook de MR een mail sturen naar het volgende adres: MR@de-trinoom.nl


Samenstelling van de medezeggenschapsraad       

Ed Schouten (namens de ouders)     
Thijs de Bruijn 
(namens de ouders) 

Atma Bharos (namens de ouders)                            

Sander van der Heijden (namens de ouders)
Veronica Suarez Barral (namens het personeel)
Gemma de Looff  (namens het personeel)
Mariette van de Ven (namens het personeel)
Marjoleine Bohne (namens het personeel)


Informatie aan ouders 

Naast de informatie die het kind thuis geeft over de dagelijkse gang van zaken op school, biedt de school u de volgende mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de dagelijkse gang van zaken.

 

Inloopuurtje 

De werkwijze op een montessorischool verschilt met de werkwijze op een klassikale school. Lang niet alle ouders hebben ervaring met de montessorimethode. Veel ouders zijn dan ook benieuwd hoe een ‘gewone’ werkdag in de groep eruit ziet. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een uurtje in de groep mee te draaien tijdens de zogenaamde inloopuurtjes die een aantal keer per jaar worden georganiseerd.


Oudergesprekken 

Ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een individueel gesprek met de leerkracht over hun kind. De leerlingen mogen hierbij ook aanwezig zijn in de midden- boven- en eindbouw. In het eerste gesprek, in de eerste maanden van het schooljaar, wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind besproken. In de twee andere oudergesprekken staat de leerontwikkeling en het verslag meer centraal. Het laatste gesprek is facultatief.


Weekbrief 

 Elke week ontvangt u via de mail een weekbrief met korte informatie over actuele activiteiten. Een keer per vier weken ontvangt u een nieuwsbrief waarin uitgebreidere informatie staat over de activiteiten in de groepen en de schoolontwikkelingen. Wij zetten hiervoor het systeem Digiduif in. Alle ouders ontvangen, na de start op onze school, van de leerkracht gegevens hoe zij zich hiervoor kunnen aanmelden.

 

Samenwerkingsverband passend onderwijs RiBa

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen.
 
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op http://swv-riba.nl/ of lees de folder van het samenwerkingsverband (http://swv-riba.nl/meer-weten/folder-voor-ouders/) . Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.

 

Klachtenregeling

Voor ouders, verzorgers, leerlingen, personeel en een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. Deze kan betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en het bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de gemeenschap. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de vertrouwenspersoon van het bestuur. Dat kan direct, maar ook met behulp van de contactpersoon van onze school.

 De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

 

De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken, alsmede op gedragingen van de ondernemer of van voor de ondernemer of door zijn tussenkomst werkzame personen jegens een ouder of een kind, dat gebruik maakt van de diensten van de ondernemer. De commissie heeft tevens tot taak geschillen tussen oudercommissie en ondernemer te beslechten. De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden. De commissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en schriftelijk aan partijen medegedeeld.


De contactgegevens van de klachtencommissie:

Postadres
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag

  Telefoonnummer: 070 - 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

  

Vertrouwenspersoon

- gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt;
- gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij de regionale Klachtencommissie Katholiek Onderwijs;
- verwijst de klager, indien noodzakelijk, naar gespecialiseerde instanties;
- begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

De contactpersoon op De Trinoom is:
Mw. Janneke Verhoeven, intern begeleider, telnr. 0180 623770

De vertrouwenspersonen van de RVKO zijn:
dhr. Mr. G.F. Veldkamp, jurist RVKO, telnr.010 4537500 op voordracht van de GMR: mw. J.E.M. van der Heijden-Rijnberg, telnr. 010 4214089

 

Kinderoefentherapie op school door iMotoriek

Onze school heeft een samenwerkingsverband met iMotoriek. Hierdoor is er intern op onze school  een kinderoefentherapeut werkzaam. Kinderen die een motorische hulpvraag hebben kunnen aangemeld worden bij de kinderoefentherapeut.

Er is toestemming van de ouders/ verzorgers van het kind nodig en een verwijzing van de huisarts. Er vindt eerst een motorisch onderzoek plaats bij het kind. Mocht er sprake zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling dan kan de therapie op school worden gegeven. Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u dit vinden op onze website: www.imotoriek.nl