Montessori onderwijs

Uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijsaanbod

Wij willen kindgericht onderwijs bieden waarin we actief zoeken naar het potentieel van het kind en maximale ontwikkeling te stimuleren (Montessori, 1947).

Wanneer de juiste omgeving wordt gecreëerd, zal het kind de mogelijkheid grijpen om zich doelgericht te ontwikkelen. De Trinoom wil de ruimte bieden om te leren en te groeien in het medeburger zijn. Wij stellen ons als doel om een activerende, gestructureerde en selecte omgeving te bieden zodat we de kinderen uitdagen om nieuwe taken aan te pakken, initiatieven te nemen en grenzen te verleggen.Filosoof en pedagoog Gert Biesta (2012) en de Onderwijsraad (2015) onderschrijven dat het gewenste onderwijs drie functies moet nastreven: kwalificatie, socialisatie en subjectivering (persoonsvorming). Het is van belang dat deze drie onderwijsfuncties in evenwicht zijn om de kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Als wij werken aan kwalificatie, zal dat invloed hebben op socialisatie en leggen we verbinding met subjectivering.

Kwalificatie

Wij geven de kinderen een inspirerende en uitdagende leeromgeving, om hen de ruimte te geven hun sterke kanten te benutten en verder te gaan daar waar het kan. De leerkracht verleent en gunt het kind de vrijheid om vanuit intrinsieke motivatie te gaan werken, het is echter altijd vrijheid in gebondenheid.

De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid dat er in de groep een werksfeer heerst waar elke leerling zelfstandig of samen met andere kinderen kan werken. De leerkracht ziet erop toe dat de leerling op het juiste niveau instructie krijgt en verwerkingsstof maakt, zodat de leerling zich naar zijn eigen mogelijkheden ontwikkelt. 

De leerlingen werken iedere dag aan alle basisvaardigheden. Ook worden eisen gesteld aan het niveau waarop de leerling werkt. Dit moet passen bij de leerdoelen die voor de leerling gesteld zijn. Elk kind werkt op zijn eigen niveau. Wie verder wil, wordt daarin gestimuleerd. Daar wordt een kind enthousiast van. Het wordt bevestigd in het eigen kunnen. 

Met individuele- en groepslessen stimuleert en begeleidt de leerkracht het leerproces van ieder kind, maar ook de samenwerking tussen kinderen. Het kind wordt aangemoedigd en uitgedaagd om het niveau te behalen wat voor hem of haar haalbaar is. 

Volgens een uitgangspunt van Montessori kan iets wat niet in je handen geweest is niet in je hoofd komen. Het montessorimateriaal is een middel om zelfstandig en handelend inzicht te krijgen in hoe bepaalde principes werken. Bijvoorbeeld wat vermenigvuldigen of delen precies inhoudt. Het is een schakel tussen doen en denken.Socialisatie (medeburgerschap, duurzaamheid)

Maria Montessori had de overtuiging dat door opvoeding op haar manier, maatschappelijke verbeteringen zouden kunnen worden bereikt; dat een kind zich bewust wordt van de mogelijkheden en de verantwoordelijkheid en deze leert gebruiken ten behoeve van de gemeenschap. “Burgerschap moet je leren en je leert het door te doen”.
Al vanaf de start bij ons op school, dus bij de kleuters, leren wij de kinderen hoe je verbintenissen aangaat, hoe je elkaar en de omgeving respecteert, hoe je kunt reflecteren op jezelf en anderen en hoe je zelf een bijdrage (creatief, persoonlijk en verantwoordelijk kunt leveren aan onze samenleving (op school). 

Wij geven dit als volgt vorm:
• De kinderen leren samen te werken en te delen.
• In groep 5 krijgen alle kinderen “Rots en Water” trainingen.
• Op school gebruiken we de methode "Leefstijl" als bronnenboek naar behoefte.
• Door kosmisch onderwijs; het kind leert de verbanden zien, zijn plaats in de wereld ontdekken en er zich naar te gedragen.
• We leren de kinderen hoe zij milieu bewust kunnen zijn (energie besparen, afval scheiden).
• Alle kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de klas en de school, hebben taken.
• We hebben een kinderraad, er wordt om meningen gevraagd, gediscussieerd en worden democratische besluiten genomen.
• De kinderen zorgen voor hun eigen plant maar hebben ook taken in de gezamenlijke moestuin.
• De kinderen leren zorg dragen voor de dieren in school.

Er wordt gewerkt in heterogene groepen die worden gevormd door leerlingen uit twee leerjaren. Samen werken en elkaar helpen wordt sterk bevorderd door deze groepsindeling. In een groep schuift ieder kind op van ‘geholpen worden’ naar ‘kunnen helpen’. Daarnaast hebben de oudere kinderen binnen deze groepssamenstelling een voorbeeldfunctie voor de jongeren. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de oudere werken en dit motiveert hen om nieuwe activiteiten te kiezen.

We streven ernaar een veilig en open schoolklimaat te realiseren, voor de kinderen, medewerkers en ouders. Naar kinderen, ouders, en het team onderling, vragen we het gesprek met elkaar aan te gaan; stel vragen, benoem het gevoel, wees preventief, luisteren naar de ander. Dit alles om het klimaat zo veilig mogelijk te houden.
De eerste twee weken van het schooljaar staan nadrukkelijk in het teken van groepsvorming. 

Subjectivering/persoonsvorming (individualiteit)

Het is ons doel om de kinderen autonoom en onafhankelijk (in hun denken en doen) te laten functioneren. Hen een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven.

We hebben ook aandacht voor en oefening in ‘interactie met anderen’. Hierbij kan gedacht worden aan lessen in omgang met anderen maar ook in het houden van presentaties van gemaakt werk, spreekbeurten en boekbesprekingen.

Het stimuleren van ‘eigenheid’ vrije meningsvorming en uiting van ieder kind wordt ontwikkeld in bijvoorbeeld klassenvergaderingen en de kinderraad.
De kinderraad bestaat uit kinderen van alle groepen zij komen regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht en bespreken met elkaar zaken binnen de school. En dat alles onder het motto “kinderen weten andere dingen en hebben ook een mening”.

Het kind ontwikkelt zich het beste in een omgeving waarbij ouders/verzorgers en de leerkracht met elkaar afstemmen. Dit vraagt om een betrokken houding van de leerkracht naar de ouders en visa versa. De leerkracht begeleidt de kinderen door te (gericht) observeren, signaleren, analyseren en gerichte interventies toe te passen. 

Wij geven dit als volgt vorm:
• Wij stimuleren ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
• Wij bieden onderwijs dat uitgaat van de eigenheid van ieder individu.
• Het kind leert zelf werkzaam te zijn.
• Volwassenen en groepsgenoten zijn partners in het leerproces waarin ieder een persoonlijk aandeel heeft.

Onze hedendaagse maatschappij vraagt van mensen meer dan alleen de cognitieve vaardigheden leren. Op onze school krijgen kinderen de benodigde extra bagage mee met onder andere yoga/ontspanningslessen. De yogalessen, ook wel ontspanningslessen genoemd, worden als ‘rustgevend’ en ‘fijn’ omschreven door de kinderen. Tegelijkertijd wordt op een speelse manier gewerkt aan de motoriek en de sociale vaardigheden. Er zijn onderzoeken gedaan naar de uitwerking van yoga op school.

In het kort zijn dit de bevindingen:
- Kinderyoga op school en in de klas heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.
- De voordelen zijn te vinden in meer rust, ontspanning, concentratie, houding en ademhaling.Vanaf hun vierde jaar krijgen de kinderen naast Nederlands ook Engelstalig onderwijs. Het hebben van plezier tijdens de Engelse lessen en je durven uiten in de Engelse taal staat voorop. Tijdens de les bieden wij de Engelse taal aan met liedjes, eenvoudige boekjes en spelletjes. 

Het ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan en gebruik met ‘moderne media’. Zo wordt er bij een aantal vakgebieden met tablets gewerkt. De kinderen leren informatie op te zoeken, te duiden en te verwerken.

Maria Montessori geloofde dat de natuur de belangrijkste leerplaats is. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid de natuur te ervaren in onze binnentuin, daar laten wij de kinderen van heel dichtbij het groeiproces van zaad tot plant ervaren. In groepen mogen de kinderen taken doen in de (moes)tuin. 

We bieden de kinderen ook de mogelijkheid om te leren met dieren om te gaan en hen te verzorgen. Om de beurt hebben de kinderen de zorg over onze konijnen, hamsters, vissen en schildpadden.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren zuinig te zijn op het milieu. We willen milieubewustzijn creëren door zuinig om te gaan met energie en afval te scheiden in de school.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work