Ziekte of afwezigheid

 

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, dient u dit telefonisch vóór 8.30 uur aan school te melden. U kunt contact opnemen met onze administratief medewerkster Carla van den Hoek. Zij is te bereiken op het telefoonnummer: 0180-623770.

Wilt u bezoeken aan tandartsen en andere deskundigen buiten schooltijd plannen, zodat zo min mogelijk onderwijstijd gemist wordt?

Ziekte van de leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij een invaller te regelen. Indien dat niet mogelijk is wordt de groep verdeeld over verschillende bouwen.
In uiterste noodgevallen zullen kinderen, na contact met ouders naar huis worden gestuurd.

Kinderziekten

Bij kinderziekten of infecties hanteren wij het GGD-protocol.
Wij dienen uw kind geen medicijnen toe. Op onze website vindt u het medicijnprotocol van de RVKO. Indien uw kind toch medicatie nodig heeft, vragen wij dit altijd te overleggen met de groepsleerkracht. U dient een toestemmingsbrief te ondertekenen en medicatie dient achter slot en grendel bewaard te worden.

Te laat komen

Te laat komen is vervelend voor een kind en storend voor de groep. Alle kinderen die zelfstandig naar het klaslokaal komen, moeten bij te laat komen een briefje halen bij onze administratief medewerker en dat door ouders ondertekend mee terug brengen.
Wij zijn verplicht frequent verzuim of te laat komen door te geven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Barendrecht. Indien nodig wordt u van dit besluit op de hoogte gesteld.

Verlof aanvragen

De Nederlandse overheid heeft in de ‘leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouder(s) is ervoor te zorgen dat hun kind elke dag naar school gaat. Een kind mag dus niet zomaar van school wegblijven.
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “extra verlof“ zijn de volgende regels opgesteld.

Wij kunnen uw kind alleen extra verlof verlenen als er sprake is van:

  • Een religieuze feestdag.
  • Gewichtige omstandigheden zoals:
  • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten.
  • Huwelijk familie, jubilea en ambtsjubilea.
  • Verhuizing naar een andere gemeente.
  • Verplichte vakantieperiode buiten de schoolvakantie. Indien deze door de werkgevers van
  • één van de ouders gezien de aard van het bedrijf opgelegd moet worden, kan er maximaal tien dagen extra verlof worden gegeven. Er dient dan wel een verklaring van de werkgever verstrekt te worden. Dit moet dan de enige gezinsvakantie van twee weken per jaar betreffen. De vakantie mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
  • Gezinsuitbreiding.


Verlof moet altijd aangevraagd worden bij de directie van de school door middel van een formulier dat op school te verkrijgen is. U kunt het formulier ook hier vinden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT