Waar de peutergroep voor staat

De peutergroep is voor de kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. Het is hierdoor mogelijk een pedagogische en didactische doorlopende leerlijn vanaf 2 jaar tot gemiddeld 12 jaar te bewerkstelligen in één gebouw.
Onze peutergroep biedt ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Wij accepteren het kind zoals hij of zij is en wij hebben vertrouwen in het vermogen van het kind om zich spelenderwijs, zelf, te ontplooien. Elk kind is uniek en waardevol. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om alle aspecten van de persoonlijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De individuele ontwikkeling van het kind vormt het uitgangspunt.

In het montessorionderwijs wordt de leerstof aangeboden op het moment dat kinderen daar het meest aan toe zijn. De pedagogisch medewerkers observeren de behoeften van het kind ten aanzien van de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve (taal en rekenen) ontwikkeling en sluiten het handelen hierop aan in een op de peuter aangepaste omgeving.

Het door Maria Montessori ontwikkelde zintuigelijk materiaal maakt onderdeel uit van de omgeving. Het materiaal stimuleert de zelfstandigheid en het nemen van eigen initiatieven.

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en heeft voor de ontwikkeling van de kinderen een belangrijke functie. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om samen de wereld om hen heen te ontdekken en nieuwe mensen te leren kennen. De kinderen leren in de groep met elkaar en krijgen vrijheden binnen de grenzen van wat sociaal aanvaardbaar is.
Door de oudere peuters de jongere peuters te laten helpen, wordt de onderlinge samenwerking bevordert en leren kinderen ook van elkaar. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep werken, net als de leerkrachten in de onderbouw van de basisschool De Trinoom, met het leerlingvolgsysteem KIJK.
U als ouder wordt middels oudergesprekken op de hoogte gebracht van de gemaakte ontwikkeling.
Als uw kind naar de basisschool gaat worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem, na uw toestemming, overgedragen.

Wanneer het kind 4 jaar is, en u ook kiest voor basisschool De Trinoom, vindt er een overdracht plaats met één van de intern begeleiders zodat de doorgaande ontwikkeling gewaarborgd wordt.

Kinderen kunnen vanaf twee jaar worden geplaatst. Kinderen bezoeken de peutergroep op minimaal twee vaste ochtenden per week. Kinderen kunnen ook 4 dagdelen komen.

Er zijn twee peutergroepen:
• Groep 1: maandag- en donderdagochend
• Groep 2: dinsdag- en vrijdagochtend
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work