Waar de peutergroep voor staat

Peuteropvang ‘De Trinoom’ bestaat sinds 2009, een Montessori peuteropvang met twee groepen. De peuteropvang valt onder de Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken (SKPR) en is gevestigd in basisschool De Trinoom in Barendrecht.
De peutergroep is voor de kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. Het is hierdoor mogelijk een pedagogische en didactische doorlopende leerlijn vanaf 2 jaar tot gemiddeld 12 jaar te bewerkstelligen in één gebouw. 
Onze peutergroep biedt voor- en vroegschoolse educatie (VE).

Wij werken met een gemotiveerd team bestaande uit pedagogisch medewerkers, een intern begeleider, een administratief medewerker en leidinggevenden. Waar nodig is er, met toestemming van ouders, overleg en/of afstemming met de coördinator voorschoolse voorzieningen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of andere externen zoals een logopedist.

De dagopvang vindt plaats in een stamgroep. Om te zorgen voor stabiliteit van de opvang voor de kinderen wordt elk kind opgevangen in één vaste stamgroep en werken wij met groepen met een maximale omvang van 15 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.
Bij deze groepsgroottes kunnen de pedagogisch medewerkers alle kinderen de aandacht en zorg geven die noodzakelijk is. Eén van de pedagogisch medewerkers van de peutergroep is de mentor van het kind.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Wij dragen met elkaar zorg voor de kinderen en werken vanuit pedagogische doelen. Deze zijn gericht op:
  1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
  2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
  4. De kans om zich waarden en normen, onze cultuur, eigen te maken.
Voor de wijze waarop wij middels ons handelen vormgeven aan het uitdragen van deze vier pedagogische doelen verwijzen wij naar ons pedagogisch didactisch beleidsplan, dat op te vragen is bij de directie van de Trinoom.

Peuteropvang de Trinoom is een Montessori peutergroep. Het montessoriconcept gaat ervan uit dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaakt.
Wij accepteren het kind zoals hij of zij is en wij hebben vertrouwen in het vermogen van het kind om zich spelenderwijs, zelf, te ontplooien. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen.
Er zijn verschillen in wijze van leren, de mate van oefening die kinderen nodig hebben en de al aanwezige kennis en vaardigheden.
Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om alle aspecten van de persoonlijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De individuele ontwikkeling van het kind vormt het uitgangspunt.

Binnen de peutergroep is het kind onderdeel van een groep; een mini samenleving. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om samen de wereld om hen heen te ontdekken en nieuwe mensen te leren kennen. De kinderen leren in de groep met elkaar en krijgen vrijheden binnen de grenzen van wat sociaal aanvaardbaar is.
Door de oudere peuters de jongere peuters te laten helpen, wordt de onderlinge samenwerking bevordert en leren kinderen ook van elkaar.

Om de kinderen houvast en structuur te bieden wordt er gewerkt met een vast dagritme, die wij ook voor kinderen (en ouders) zichtbaar maken met behulp van dagritmekaarten.
Het dagelijkse gebeuren is een vaststaand terugkerend ritueel waar een enkele keer van afgeweken kan worden in verband met bijzondere gebeurtenissen.

De taalontwikkeling, voor zowel Nederlands- als anderstalige kinderen, wordt door de pedagogisch medewerkers de gehele dag gestimuleerd door continu te verwoorden wat kinderen zien in de omgeving en doen. Daarnaast spreken pedagogisch medewerkers ook verwachtingen uit ten aanzien van gedrag, zoals het aandoen van een jas.

Wij werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Voor ieder thema wordt een themaplanning gemaakt waarin doelen en activiteiten, passende bij de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek, creatief en de sociaal – emotionele ontwikkeling en de behoeften van de groep beschreven worden (zie themaplanning op de groep.) De activiteiten kunnen in een grote of kleine groep of individueel worden aangeboden. Een thema staat ongeveer zes weken centraal in de groep.

De pedagogisch medewerkers hebben kennis van de leerlijnen en leerdoelen (SLO-doelen, Stichting Leerplan ontwikkeling). Door gerichte observatie en gebruik te maken van het registratiesysteem KIJK, dat tevens gebruikt wordt in de onderbouw op montessorischool De Trinoom, kunnen de pedagogisch medewerkers de onderwijsbehoeften van de kinderen vaststellen.
Vanuit de ontwikkelingsbehoeften van één of meerdere kinderen worden activiteiten binnen de genoemde thema’s aangeboden.
Met individuele- en groepslessen stimuleert en begeleidt de pedagogisch medewerker het leerproces van ieder kind en ook de samenwerking tussen kinderen. Het kind wordt aangemoedigd en uitgedaagd om het niveau te behalen wat voor hem of haar haalbaar is.

Er wordt gewerkt met diverse materialen, waaronder montessorimateriaal. Deze doen een beroep op alle zintuigen van het kind en is eveneens van belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Immers kennis verkregen uit ervaringen die zijn opgedaan met de eigen zintuigen beklijven beter.
Het materiaal stimuleert tevens de zelfstandigheid en het nemen van eigen initiatieven.

Wij scheppen een omgeving waar kinderen met plezier, enthousiasme en leergierigheid zich kunnen ontplooien. Een (open) samenwerking met ouders is hierbij essentieel.
Samen met de ouders dragen wij zorg voor de opvoeding van het kind. Door een goede afstemming over en weer, zijn wij in staat om de kinderen beter te begrijpen en daardoor beter te begeleiden. Andersom krijgen ouders een beeld van wat hun kind beleeft en hoe het zich gedraagt en ontwikkelt in een andere omgeving.

Dagelijks voeren wij deurgesprekjes met ouders, zodat wij elkaar op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen en/of belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het welbevinden en/of de ontwikkeling van het kind.
Daarnaast informeren wij ouders via de mail en middels de ouderbrochure over de thema’s die centraal staan op de groep, zodat ouders thuis aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van het kind.
Wij stellen ouders periodiek, middels KIJK, op de hoogte van de gemaakte ontwikkeling. Wanneer een kind naar de basisschool gaat, worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem, na toestemming van ouders, overgedragen aan de basisschool.
Organisatie

Kinderen kunnen vanaf twee jaar worden geplaatst in de peutergroep. De kinderen komen minimaal twee vaste ochtenden per week naar de peutergroep. Indien gewenst kunnen kinderen ook vier ochtenden naar de peutergroep komen.
Kinderen met een VE-indicatie, die afgegeven wordt door het CJG, zijn vier dagdelen per week aanwezig.

Er zijn twee peutergroepen:
• Groep 1: maandag- en donderdagochtend
• Groep 2: dinsdag- en vrijdagochtend

Meer informatie vindt u op de website.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT