Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of de peuteropvang zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en/of schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.  
Indien dit echter, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kunt u ook op een andere manier uw klacht indienen.  

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling opte stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken moeten eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, door de aard van de klacht of als er onvrede is over de behandeling, kunt u contact opnemen met de bovenschools manager van de school of met de vertrouwenspersoon van de RVKO (bij privacy-gevoelige zaken). Via de directie of de contactpersoon van de school kunt u de contactgegevens van de desbetreffende personen opvragen.  

Als ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie.  
Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.  

De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de directie of de contactpersoon van de school en is ook te vinden op de site van de RVKO; 
https://www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs-en-kwaliteit/Regelingen-documenten-downloads 

De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten: 

  1. de algemene klachtenregeling voor de basisscholen; 
  2. de algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (SKPR); 
  3. de (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. 

De contactpersoon van onze school is: Judith Meinders. 
De (externe) contactpersoon klachtenregelingen van de RVKO is: R.W. Verhoeven. 

U moet de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de vertrouwenspersoon via loketrechtsbescherming@rvko.nl 

of per post: 

Bestuursbureau RVKO 
T.a.v. vertrouwenspersoon klachtenregeling 
Postbus 4250 
3006 AG Rotterdam 

Uw klacht wordt rechtstreeks doorgezonden naar de vertrouwenspersoon, die vervolgens contact met u zal opnemen. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT