Informatievoorziening


Naast de informatie die het kind thuis geeft over de dagelijkse gang van zaken op school, biedt de school u de volgende mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de dagelijkse gang van zaken.

Informatieavond

In het begin van het schooljaar is er voor elke groep een groepsouderavond. U maakt op deze avond kennis met de leerkracht en/of krijgt informatie van de leerkracht over de leerstof en de gang van zaken in de groep van uw kind. Deze avond starten wij gezamenlijk met alle ouders en ons team.

Meekijken in de groep

De werkwijze op een montessorischool verschilt met de werkwijze op een klassikale school. Lang niet alle ouders hebben ervaring met de montessorimethode. Veel ouders zijn dan ook benieuwd hoe een ‘gewone’ werkdag in de groep eruitziet. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een uurtje in de groep mee te draaien, u kunt daarvoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Ouderavond

Een ouderavond waarop alle ouders uitgenodigd worden om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op school of via workshops te ervaren wat ons onderwijs inhoudt.

Oudergesprekken

Ouders worden drie keer per (school-)jaar uitgenodigd voor een individueel gesprek met de leerkracht. Tijdens de gesprekken komen de behoeften, (gestelde)doelen en de ontwikkeling van uw kind ter sprake. Wij vinden het belangrijk dat uw kind ook aanwezig is bij het gesprek.

Wanneer uw kind start op school heeft u met de groepsleerkracht een kennismakingsgesprek en een evaluatie gesprek.
In de onderbouw wordt u in november en mei/juni uitgenodigd voor een gesprek waarin wij de ontwikkeling van uw kind bespreken aan de hand van onze eigen observaties en registraties die verwerkt zijn in het leerlingvolgsysteem KIJK!.
In februari wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

Wanneer uw kind in de midden- of bovenbouw zit, wordt u aan het begin van het jaar uitgenodigd voor een startgesprek. Een ieder kan dan kennis maken met elkaar en het gesprek is ook een mooie gelegenheid om doelen op te stellen voor het schooljaar.
Vervolgens ontvangt u in februari en juni/juli een uitnodiging voor een oudergesprek waarin de ontwikkeling van uw kind; zoals beschreven in het verslag, centraal staat.

Het heeft onze voorkeur dat uw kind bij de oudergesprekken aanwezig is. Wij praten liever met elkaar dan over elkaar.

Nieuwsbrief

Om de week ontvangt u via de mail een nieuwsbrief met korte informatie over actuele activiteiten.

Maandbrief

Maandelijks ontvangt u via de mail een nieuwsbrief; de maandbrief genaamd, vanuit de bouw waarin uw kind les krijgt. U krijgt dan bouw specifieke informatie over het onderwijs en actuele activiteiten.

Koffieochtend

Twee keer per jaar worden ouders van de onder- en midden- en bovenbouw uitgenodigd voor een bijeenkomst met de schoolleiding. Tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder ervaringen met elkaar delen en uw vragen stellen.

Trinoomuurtje

Eén keer per jaar worden ouders van de onder- en midden- en bovenbouw uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij wij met ouders in gesprek willen gaan over een specifiek onderwerp.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT