Ons pedagogisch klimaat 

Zoals we in onze visie op onderwijs aangeven, vinden we het belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving is een belangrijke leidraad in ons montessorionderwijs.

Wij zien school als een leef- en werkgemeenschap; een plek waar je leert om samen te leven.
"Samen leven" betekent dat wanneer zich in de school of in de stamgroep een incident voordoet, we dat met elkaar moeten oplossen.
Als er wordt gepest in de groep is het een probleem van de groep. Een probleem dat we dan ook met de groep oplossen. Door middel van duidelijke regels en afspraken en een transparant beleid ten aanzien van ongewenst gedrag, beschreven in een gedragsprotocol, zorgen wij dat wij bij incidenten gepast kunnen handelen. U kunt het gedragsprotocol vinden op onze website.
De leerkracht is de eerste contactpersoon wanneer u vragen heeft of uw ervaringen wilt delen. Indien u er niet samen met de leerkracht uit komt, kunt u ook contact op nemen met Janneke Verhoeven en Judith Meinders. Zij zijn beiden het aanspreekpunt voor onderwerpen die betrekking hebben op de sociale veiligheid, waaronder pesten valt.

Wij hebben op school een aantal leefregels voor kinderen, teamleden en ouders:
  • Vertrouwen hebben in elkaar.
  • Een veilige omgeving waar een ieder zichzelf mag zijn zolang het een ander mens niet belemmert in zijn/haar leefwereld en/of ontwikkeling.
  • Respect voor elkaar ongeacht uiterlijk, leeftijd, geslacht of geloof.
  • Samen ervoor zorgen dat de schoolomgeving er uitdagend, opgeruimd en aantrekkelijk uitziet.

Op deze gedragsregels spreken wij elkaar, kinderen en ouders aan. Kinderen leren al vanaf de kleuters bij ons hun grenzen aan te geven met de “stop hou op-methode” waarbij er respect is voor de aangegeven grens en daarnaar wordt gehandeld.

Wij waarborgen de sociale vaardigheid gedurende het schooljaar op verschillende manieren:
  • Wij meten en monitoren twee keer per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind met behulp van het leerlingvolgsysteem ZIEN. De groepsleerkrachten vullen een vragenlijst in waarmee de mate van betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, impulsbeheersing en inlevingsvermogen van al onze kinderen in kaart wordt gebracht. Vanaf groep 5 vullen de kinderen zelf twee vragenlijsten in, namelijk de vragenlijsten sociale vaardigheden en leer & leefklimaat. De uitkomsten van ZIEN analyseren de leerkrachten en de intern begeleiders waarna zij de bevindingen met elkaar bespreken. Na afname van één of beide lijsten kan naar aanleiding van de bevindingen besloten worden om met een kind of groep in gesprek te gaan. Indien nodig wordt er een plan van aanpak op gedrag of een individueel plan op gedrag opgesteld. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met ouders.
  • Eén keer in de twee jaar wordt een INK vragenlijst afgenomen onder ouders, kinderen en teamleden. Middels een vragenlijst wordt geëvalueerd hoe lopende processen ervaren worden en welke ontwikkelingen nog aandacht behoeven.
  • Janneke Verhoeven en Judith Meinders zijn beiden coördinator veiligheidsbeleid en aanspreekpunt pesten. Zij monitoren of de afspraken gemaakt in ons veiligheidsplan, door alle partijen nagekomen worden. Zij begeleiden indien nodig kinderen, ouders en leerkrachten. Het veiligheidsplan is op te vragen bij directie.
  • Wij hanteren een gedragsprotocol waarin beschreven staat wat wij verstaan onder ongewenst gedrag en hoe wij omgaan met ongewenst gedrag.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT