Overgang naar het voortgezet onderwijs

Gedurende het schooljaar organiseren de middelbare scholen voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen of open lesdagen plaats. U bent vrij om deze met uw kind te bezoeken. Mocht uw zoon/dochter een dagje mee willen lopen op een school voor voortgezet onderwijs dan krijgt uw zoon/dochter hiervoor de mogelijkheid. De groepsleerkracht ontvangt in dat geval graag de uitnodiging via de mail.
Wij nemen als school niet deel aan open lesdagen.

Halverwege groep 7 ontvangt het kind een voorlopig schooladvies en halverwege groep 8 een definitief schooladvies, zodat u samen met uw kind ook gericht naar scholen kunt kijken.

In februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 en de voorlopige adviesgesprekken voor groep 7 plaats. Op basis van de indruk van de groepsleerkracht, de werkhouding van het kind en de uitslagen van toetsen komt de school tot een advies.
Dit advies wordt zorgvuldig samengesteld door onze leerkrachten, intern begeleiders en directie mede op basis van de jaren onderwijs op onze school, de observaties en het leerlingvolgsysteem. Alle gegevens samen geven een goed beeld van de leerprestaties, de emotionele ontwikkeling en werkhouding van uw kind.

Nadat uw zoon/dochter en u van ons in groep 8 het definitieve advies ontvangen heeft, moet u uw kind zelf aanmelden op de school van het voortgezet onderwijs van uw keuze.
De school zal ervoor zorgen dat alle gegevens die van belang zijn gedeeld worden via Onderwijs Transparant (het administratiesysteem PO/VO).

In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. In mei ontvangt u hiervan de uitslag.
Mocht het advies van de Centrale Eindtoets hoger zijn dan het schooladvies dan zal de leerkracht samen met de intern begeleider en directie het schooladvies heroverwegen. Er kan dan besloten worden om het advies in positieve zin bij te stellen.

Als uw kind eenmaal op het vervolgonderwijs zit, vindt er in het eerste jaar nog eenmaal overleg plaats tussen de VO-scholen en onze school.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT