Overgang naar het voortgezet onderwijs

De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt geleidelijk en start in de bovenbouw. In de bovenbouw informeren wij ouders over de wijze waarop het schooladvies tot stand komt tijdens het Trinoomuurtje VO. In de presentatie lichten wij onderstaande toe.  

Op basis van de indruk van de groepsleerkracht, de werkhouding van het kind en de uitslagen van toetsen komt de school tot een advies.  

Dit advies wordt zorgvuldig samengesteld door onze leerkrachten, intern begeleiders en directie mede op basis van de jaren onderwijs op onze school, de observaties en het leerlingvolgsysteem. Alle gegevens samen geven een goed beeld van de leerprestaties, de emotionele ontwikkeling en werkhouding van uw kind.  

In onderstaande tabellen kunt u aflezen wanneer u samen met uw kind door de groepsleerkracht wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin wij het advies bespreken.  

Groep 7 

Eind groep 7 (juni 25) - Pre-advies

Halverwege groep 8 (jan ‘26) - Voorlopig schooladvies

Maart 2026  - Definitief schooladvies

 

Groep 8 

Halverwege groep 8 (jan ‘25) - Voorlopig schooladvies

Maart 2025 - Definitief schooladvies

 

Sinds schooljaar 2023-2024 maken de kinderen uit groep 8 in februari een doorstroomtoets, waarna zij een definitief schooladvies krijgen. Vervolgens heeft u een week de tijd om uw kind aan te melden op de middelbare school. 
Met de komst van de doorstroomtoets en een gelijke routering maken alle kinderen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De school zal ervoor zorgen dat alle gegevens die van belang zijn gedeeld worden via Onderwijs Transparant (het administratiesysteem PO/VO).  

Als uw kind eenmaal op het vervolgonderwijs zit, volgen wij de ontwikkeling van de kinderen nog drie jaar middels ons leerlingvolgsysteem.  

Gedurende het schooljaar organiseren de middelbare scholen voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen of open lesdagen. U bent vrij om deze met uw kind te bezoeken.  
Mocht uw zoon/dochter een dagje mee willen lopen op een school voor voortgezet onderwijs dan krijgt uw zoon/dochter hiervoor de mogelijkheid. De groepsleerkracht en de administratief medewerker ontvangen in dat geval graag de uitnodiging via de mail.  
Wij nemen als school niet deel aan open lesdagen. Wij hebben de ervaring dat onze kinderen uitstromen naar jaarlijks ruim tien verschillende middelbare scholen. Wij willen de keuze van de kinderen niet (onbewust) beïnvloeden door gezamenlijk open lesdagen te bezoeken. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT